عناوین مطالب وبلاگ "سگی"

» من را به تو نه :: ۱۳٩٦/٥/٢٥
» همین یک بار ِ واقعی . قول . :: ۱۳٩٤/٦/۸
» چند وقت طولانی .., نه برای ننوشتن که برای اشک ریختن. :: ۱۳٩٤/٥/٢٩
» معنوی/پ/3/1 :: ۱۳٩٤/٤/۸
» به یک جا میرسد .جایی که درآن سرانجام معنایی ندارد . :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» رخوت . :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» بیا پروانه شو بیا بالی بزن از بام تهران . :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» ساعت/ همه فکر میکردن این ساعته عقبه ... . :: ۱۳٩٤/۳/٥
» خالی . :: ۱۳٩٤/۳/۳
» شهر من بخند ... شهر من بخنــــــــــــد . * :: ۱۳٩٤/۳/٢
» چه برسد به میم .. :: ۱۳٩٤/٢/٢۱
» ۱۳٩٤/٢/۱٦ :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» زیرا که او هست . :: ۱۳٩٤/٢/۸
» نامه 2 :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» خانواده /. :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» یک نوشته پر از گُه . :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» use . :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» سال نو مبارک میم :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» روز نو . :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» صورتی . :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» وجدان/. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» پست موقت ِ گهی که دیگر موقت نیست. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» تاب . :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» همه ی چیزها . :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» بز-دل :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» بلبلی . :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» دست به سر کشیده . :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» 85 :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» هدیه ی رود نیل :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» چه میبینی بگو با من... . :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» فبلم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» نطفه ی طوفان در سرم . :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» ایندرال . :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» 3 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» تو حتی پسر نافرمانی که بازگشته هم نبودی . :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» عهد قدیم . :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» روز شلوغ . :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» طبیع :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» 10 دی را یادت نرود میم . :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» برق :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» یکشنبه ساعت یک . :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» 0 :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» میم نیز یک دیگری است. :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» دنیای ترسناک میم. :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» دور از دل ما, تو ,که,نبودی . :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» تئوری /. :: ۱۳٩۳/٩/٥
» آنجا . :: ۱۳٩۳/٩/٢
» و تف بر این روزگار . :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» نور پشت پنجره ها . :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» زر ِ زیادی . :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» سرگردان بین احساساتی که هویتی ندارند انگار. :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» فرفری . :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» تمام . :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» و میم که از همه چیز میترسد . :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» کسالت بار ترین های میم :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» لبقثهخلفثدلم :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» روز خوب/شب تلخ . :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» تو بودی به من خوش میگذشت . :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» دی :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» یک انسان واقعی . :: ۱۳٩۳/٥/٦
» پستی که هیچ آینده ی نزدیک و دوری ندارد/. :: ۱۳٩۳/٥/٥
» سکون کثیف سالها . :: ۱۳٩۳/٥/۳
» حجم رنگی :: ۱۳٩۳/٥/۳
» .. :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» همه ی چیزهای اینطوری . :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» ۱۳٩۳/٤/٢٥ :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» میم همچنان چارتار گوش میدهد. :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» آسمان با :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» بگو خورشید شبش کجاست؟؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» بلبل :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» به شیب شب سرازیرم ای عشق. :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» میم چه میبینی؟بگو با من. . عطش میزاید این باده . :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» امروز روز آخر است میم. مگر نه؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» و باز شروع شده است .میم سربالا چراغ ها را میبیند. :: ۱۳٩۳/٤/۸
» میم توانایی گذشته ات را برای حل کردن از دست نده.زندگی همین است . :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» زمانی برای فکر نکردن اما میم میکند . :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» ناااااااا پدید . :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» مخاطب :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: ۱۳٩۳/٢/۳
» میم و نور کوچک دو روزه :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» میم در میان خوابها مینویسد. :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» کوچک ترین نور دنیا . :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» همراه. :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» بعد یازدهم :: ۱۳٩۳/۱/۳
» سال نو/روزنو :: ۱۳٩۳/۱/۱
» arbos :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» سوم شخص :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» میم پنهان نشو. :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» شبی که خیلی هم گٌه نیست هرچه فکر میکنم. :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» باشه. باشه :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» سرسره . :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» میم مبارکت باشد. :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» شدی خاطره :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» خونه ی بنفش :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» نگاه/دست. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» walk :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» شرف . :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» نامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» مان . :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» بیقلثلفغث46ذلللللللللللللللللللللللللللل :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» گرداب . :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» لبان :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» صورت سفید . :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» پرا-کن-ده :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» جهان واقعی را ببین. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» دیوانه نه خُل.خُل. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» 16-دی ** :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» :) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» دایره های رنگی.خنده .زرد. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» در ساعت پنج عصر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» گمشده .. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» کاغذ صورتی. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» . :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» روز ِ نو . :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» غرق :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» میترسم به اشتباه خودم را قانع کرده باشم,باز هم. :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نور کوچولو سر جایت بمان.محکم. :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» مه :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» یه سرزمین امن واسه مُردن. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» بی آنکه :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» اگر میتوانستم حرفی داشته باشم. :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» این پخش که میکنی عطرت.. :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» هی برو/برو/بــــرو. :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» برکه ی امنُ نمی خوام وقتی موج خطری نیست. :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» نور کوچولو فردا هم دوشنبه است. :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» یک شانزدهم. :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» نور موجود در صحنه. :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» میم دو بال برای پرواز میخواهد. :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» 5 دقیقه.درست 5 دقیقه ی تمام. :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» *نیمی از عمرم میگذره توی رویا. :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» بنویس تا رها شوی. :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: ۱۳٩٢/٩/٩
» سربه زیرررر :: ۱۳٩٢/٩/۸
» میترسم ای سایه . :: ۱۳٩٢/٩/۸
» زرافه :: ۱۳٩٢/٩/٦
» دیزنی لند. :: ۱۳٩٢/٩/۱
» مالیخولیا . :: ۱۳٩٢/٩/۱
» نیمه شب نوشت های طولانی میم. :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» زندگی سراسر بازی . :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» بی عنوان. :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» معجزه ,مثل مردمک های چشمت ات میماند.مقدس به دنبال نور/و چشمی که نیست اما. :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» باران که به قطره اشک درشت معلق می مانست . :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» شبت به خیر نباشد. :: ۱۳٩٢/٧/٥
» چشم بسته میگوید. :: ۱۳٩٢/٧/۳
» از پیش تو راه رفتنم نیست -لعنتی- :: ۱۳٩٢/٧/٢
» چراغ قرمزه من وایستادم نفس بگیرم . :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» شبی که من در آن میم نخواهم بود. :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» حالا آنقدر ها هم دور نیست ها . :: ۱۳٩٢/٦/٧
» گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتیم . :: ۱۳٩٢/٦/٤
» عشق من ای لاله روی من .. :: ۱۳٩٢/٦/٤
» ...به احترام کلاه از سر برمیداریم . :: ۱۳٩٢/٦/۳
» پیراهن سفید. :: ۱۳٩٢/٦/۱
» بدتر از همه شک داشتن بود. :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» کور بشم اگه بازم چشمامو رو هم بذارم.بله. :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» گرم بخند. :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» حالا خوب میدانم که خاکستر اشارتی دارد به بوسه و سفر و سکوت * :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» حرکت کن.حرکت. :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» خانواده ی جدیدت مبارک. :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» آن چیزهایی که ما در دست نداریم/بپذیر میم. :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» ابله :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» یک فصل بی رمق و کسل کننده . :: ۱۳٩٢/٥/۸
» بدانی :: ۱۳٩٢/٥/٦
» جمعه ها. :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» 1391 :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» برای هیچ -10-9- :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» سحر ندارد این شب تار. :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» *آنکه شنیدنی ست فیلیپ گلس است. :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» در برابر دیوار :: ۱۳٩٢/٤/٤
» 25-خ-92 :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» کیستی. :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» *روتختی :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» ۱۳٩٢/۳/۱٩ :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» آنچه که خواندنی نیست. :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» من اگر.. :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» حکم . :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» رنسانس در من است . :: ۱۳٩٢/۳/٥
» اما همه چیز یکسان است و با این حال نیست* :: ۱۳٩٢/۳/۱
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» مرز ها. :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» تصمیم کبری(ورژن جدید) :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ساده :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» hidden :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» دستکش های کتان سیاه. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» به چشم خویش دیدم آن شب. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» میم نوشتنش نمی آید . :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» آیس :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» *نه ..نمی توانم فراموشت کنم /زخم های من بی حضور تو از تسکین سر باز میزنند. :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» بِمیرَم/از تَنَم بِرَم/بِشَم تَنِش. :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بهار ما گذشته انگار. :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» جمهوری. :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» گستره ی ناپاکِ عوضی. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» ۱۳٩۱/٩/٢٩ :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» آینه های پُر. :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» ـــــــــی؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» فص ــل . :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» راه ها. :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» برای نقطه که قرار است روزی خاله ی او باشم. :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» اسفَند . :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» اگر/همه چیز/همین/قدر/عینی/باشد. :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» دیده دریا کنم. :: ۱۳٩۱/٩/۱
» دل میم تنگ خانه اش است/. :: ۱۳٩۱/۸/٦
» حل شده در آبی ها.آب-ها :: ۱۳٩۱/۸/٥
» 95 درصد ها. :: ۱۳٩۱/۸/۳
» عاری :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» رَسَد؟ :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» رادیکال. :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ناکجا آباد. :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: ۱۳٩۱/٧/٩
» میرفتم میرفتم میرفتم تــــــا هیچ جا. :: ۱۳٩۱/٧/۸
» ----سنگین ِ---سکوتِ----ترسناکِ----نخواستن های ِ . :: ۱۳٩۱/٧/۸
» 9:39 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» آن روزی که دیگر مواظب برگ ها بودی. :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» *زندگی جالب :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» ای درد /ای یاد ِ یار. :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» امیرحسین. :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» چیزی شبیه اکنون گذشته و حال. :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» روزهای ریخته. :: ۱۳٩۱/٦/۸
» گلوی سوخته از چای هنوز داغ :: ۱۳٩۱/٦/٧
» پیراهن ِ آبی. :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» اتلتلب ابفففففففففففففففففففففففففففففففففففف :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» در چرخش پوچ این روزگار /روزها مدفون در انتظار :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» زمان :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» میم/بیدار می-ما-ند. :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» جایی با جای دیگر میشود صورتی.میــشود. :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» یه چیز خوشگل/یه چیز ساده.مثل همین میله ها/رد رد رد :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» سـ ر میم منفجر میشود :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» مادر ِ بافتنی میبافه/پدرِ کار میکنه ..به نظر پدر-مادرِ این وضع خیلی طبیعیه :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» ژاک :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» . :: ۱۳٩۱/٥/٩
» رمز/پرنده/فرست اسنو :: ۱۳٩۱/٥/٩
» 11 ها. :: ۱۳٩۱/٥/٦
» انگار همین دیروز بود...انگار همین امروز است. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» عنوان ندارد. :: ۱۳٩۱/٥/۳
» برای میم. :: ۱۳٩۱/٥/۱
» the beach :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» 12 افقی ساکنِ ِ ساکن :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» من فی .مـنــ فــ ی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» بود-ا :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» بال های زرنگار :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» پرنده ی رنگ رنگی ات. :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» روزمرگی های دوباره ی میم :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» و این باید چهلمین بهاری باشد .. :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» هی خدای "تشوب" بیا بردار ,ببر. :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» پروازهای دیوانه . :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» دزد :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» زرد میان تهی :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ایستایی , تعادل می آورد؟ :: ۱۳٩۱/٤/٢
» حالا که بود و نبودت چندان فرقی نمیکند بیا و نباش. :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» صبح/ظهر/شب :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» =:-) :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» trouble :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» ولی یه روزی میام دوباره میشم پناهت/باورت... :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» بی سر ته و آشفته های امشب میم :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» این چراغ ها نور دارند. :: ۱۳٩۱/۳/٩
» کلیدی تو دستت اینجا که دری نیست.. :: ۱۳٩۱/۳/۸
» سایه های سمنان . :: ۱۳٩۱/۳/٧
» برای -ف- عزیز :: ۱۳٩۱/۳/٦
» و حتی در حریم ما.. :: ۱۳٩۱/۳/٥
» چرخ چرخ عبـــــــاسی :: ۱۳٩۱/۳/٥
» 2-0 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» دیگر :: ۱۳٩۱/۳/٢
» فــر فـــر فـــر فـــر ی ی ی ی :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» چشم ها مال تو بودند اما بسته بودند و پلک نمی زدند. :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» کاتر :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» برای بی جهت هایم/هایش.. :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» talisman :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» به سیاهی چشمهایم نگاه کن.. :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» رفتن ها. :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» شب . :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» the bus :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» درد های اشتباهی :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» میم از احساساتش می نویسد. :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» کی میتونه که بگه. :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» میم سخت نمیگیرد. :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» fairy born :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» دشت تنها بود و من تنها. :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» میم یک طور دیگری شده است انگار. :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» شب عجیب خانم میم. :: ۱۳٩۱/٢/٩
» االلااغ :: ۱۳٩۱/٢/۸
» نه میم نه . :: ۱۳٩۱/٢/٦
» نیمکـت. :: ۱۳٩۱/٢/٤
» ساعت پنج جمله ی ساعت ها :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ببار ای آسمون ببارررر :: ۱۳٩۱/٢/٢
» عـــنـ ــدوه :: ۱۳٩۱/٢/۱
» ضرب آهنگ :: ۱۳٩۱/٢/۱
» ترکیب بندی/طبیعت بیجان. :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» نٌق نٌقی :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» چشم ها در کادر . :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» عنوان ندارد مثلا. :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» میم نیامده است. :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» تمدید دید دید دید :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» دنبال بازی های یواشکی میم (ع) :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» عــــ ــندرز :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» پرداختن به حاشیه ها. :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» اشتیاق.صفر.مترو. :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» یک شب مهتاب. :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» کی 73 میشود؟ :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» امروز را می گوید. :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» از چپ . :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» یادداشت های میم (ع) :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» لاست. :: ۱۳٩۱/۱/٧
» the first noel :: ۱۳٩۱/۱/٧
» تو و تنهایی و آن چشم سیاه/از من تازه مسلمان بگذرررر :: ۱۳٩۱/۱/٥
» تنگ بدون ماهی . :: ۱۳٩۱/۱/۱
» دیازپام ده :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» کلیدی تو دستت/اینجا که دری نیست.تو دریا نمیری اما دریا هم خشکیده. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» آن ِ من. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» هیــ ـ ـ ـ ـــــچ. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» از آمدن و رفتن ما سودی کـــو. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» خطوط مایل. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» ماه چکه می کند از دهان گنجشک. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» تصویرهای گذرا/چشم های عوضی. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» امشب , که می گذرد. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» خاموش کردم توی لیوانت خدایم را.. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» بازی کثیف. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» یک سال . :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» گم شده یا گمشده. :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» باغبان ِ جهنم. :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» 1:42 :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» ___ :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» خانه امشب تنهاست. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» چشمهای بسته ی میم. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» غافل که خاکستری بیش نبودیم. :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» adio :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» پ.ن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» سه طیف اصلی نور/ساعت 9 صبح. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» نقطـــ ه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» دنیای دیووونـِـع :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» جای خاصی ست اینجا که هستیم -2- :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» Midnight :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» پ مثل هیچ. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» پایان. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» صدای چرخ های گیر کرده میان برف های ات می آید رفیق.برف هایت. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد.بعــله :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» مکث :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» پیش نویس های کوچک میم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» من هم صدایی میشنیدم از پشت در :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» از شهر برو بیرون فضات عوض شه. :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» ریفلِکس. :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» دِ مثل دیو :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» میم که نفهمید . :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» آغاز های لعنتی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» هر چه داغ را به دل سپرده ام /هرچه درد را به جان خریده ایم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» بشه بهش بگم که می پرستمش/شاید بهش بگم از بعد رفتنش چی اومده سر گلای پیرهنش :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» یاد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» میم روز نوشت مینویسد /همـــین. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» هر کسی که نیست اهل دل ز دل خبـــر ندارد. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» که راه خانه ی خود را نمی دانم به جـــان تو :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» این پست به شدت تخ ــمی ست و تنها نشاندهنده ی احساسات لحظه ای نگارنده می باشد /. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» دِ..جان بِکَن لعنتی/. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» آی گلادیاتـــــور ها :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» توی این آشغالدونی دنبال یه گل سرخ باش یا یه همچین چیزایی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» فردا که روز ِ دیگری نیست. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» جــــای خاصی ست اینجا که هستـــیم. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» از دور درد منو نمیبینی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» همان فردا/همان فردا که اگــ‌ ــر بیاید. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» صندلی شماره ی 2100 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» پــ ـــ ـــــــر :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» خط بد و زشت سیاه ِ یه مداد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» کـــور بشم اگه بازم چشمامو رو هم بذارم. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» انگشتها/. :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» چه بگوید؟ ترجمان چه باشد؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» یک روز/درست یک روز تمام :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» چیستی . :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» هوای فصل ِ دیگری در سرم بود. :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» کاش دست ِ تو پذیرش نبود/. :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» میم حواسش نیست. :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» حرکــت با دنده ی سنگیـــنــ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» و همین روزهای تکراری,می دانید که؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» صادقانه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» بسی رنج بردیم در این سال سی . که رنج برده باشیم فقط, مرســـی* :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» done with :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» من تسلیم ِ این جاده ام/دارم میرم. :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» و همه چی غیب شده و همه چی خراب شده :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» بودن ها/نبودن ها :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» . :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» بلرررررررررررررررررررررررررررر تعغغغغغغغع7همئهعئخ 7فه :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» من تا 3 می شمارم. :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» میم که میگوید:سرگرم باش رفیق. :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» تلخ منم. :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» زینگ زینگ. :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» روزی که رید به تو دختر همسایه. :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» حالا چی ژوزه ؟ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» بلند شوم بروم. :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» گرم های مطبوع/روزهای بدبو :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» کثافت دونی ای که خواندیمش/. :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» میم یادت نرود لطفاً. :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» باید خودت باشی و این یعنی تمام بودنت. :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سیلاب دردهایت را دووووست دارم یا (میم ِ بد) :: ۱۳٩٠/٩/٩
» خاطره ی رد رد. :: ۱۳٩٠/٩/۸
» بِفَهــــــــــــــــــــم. :: ۱۳٩٠/٩/٧
» فرشتگان هر جایی. :: ۱۳٩٠/٩/٦
» گذر های تخمی ات را نمی خواهم. :: ۱۳٩٠/٩/٥
» از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه :: ۱۳٩٠/٩/٤
» واااای واااای از اون :: ۱۳٩٠/٩/۳
» میم خودش هم همین را می گوید. :: ۱۳٩٠/٩/٢
» میم میگوید:ببخشید شما وحشی هستید احیاناً؟ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» بیرحم نگاه می کنی , بی رحم می خندی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» اینان همان ما هستی :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» ناخواسته ی عوضی ِ من :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» میم , باید باید باید :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» تقدیم به 6 :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» میم میگوید:از چه نظر؟ :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» این تمام آن چیزی نیست که میم باید داشته باشد. :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» یه خونه میتونه هر جایی باشه :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» گه نوشت های تکراری ِ میم :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» میم بازیچه ات نیست آهاااای :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» میم می گوید: anyway :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» خسته است و چشمهایش می سوزد :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» حواسم هست ها :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» خدای ظالم میم این جا را هم یک نگاهی کن اگر بیدار شدی. :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» دستها مال ِتو بودند بازوها مالِ تو بودند اما تو خود آنجا نبودی. :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» شب بخیر :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» بگذار برایت بگویم لعنتی,بگذار :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» من یه عمریه نشستم به هوای یه نشونه :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» اوهوم ،داشتم می گفتم :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» خر بازی ِ امروز ِ میم (ع) :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» شب نوشته ی میم پشت تابلو :: ۱۳٩٠/۸/٩
» راستی که میم می خواهد پس می تواند (هوووق) :: ۱۳٩٠/۸/۸
» :-) :: ۱۳٩٠/۸/٧
» برو زاری نکن/تو بیتابی نکن :: ۱۳٩٠/۸/٦
» آن چشم های موازی از آن ِ من است. :: ۱۳٩٠/۸/٥
» میم اینها را دیشب ساعت 12 نوشته بود :: ۱۳٩٠/۸/٥
» میم فراموش می کند و آماده است :: ۱۳٩٠/۸/۱
» کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» ۱۳٩٠/٧/٢٩ :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» چِ ِش چ‌ِ‌ِِش 2 ابرو :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» موهای پف کرده ی فرفری میم از شما عذر می خواهم :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» نخوان :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ما همه ی عمر بر آب میرفتیم و جامه امان را خشک می خواستیم :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» 12:45 :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» در برابر دیوار یکی می رقصید/یکی نگاه می کرد :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» راهی نیست/چاره ای نیست. :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» روزانه های میم :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» میم را می گویم. :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» بنـــــ بستـــــــ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» حرف دنیا رو ببین چه مسخره ست /هرچیزی رو داشته باشی باز کمه :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» مهمان :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» با ما بی وفا تو که نبودی* :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» جمع کن جناب.جمع کن :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» هر چی لب تو دنیاس مجیز تو رو میگن..تو که بی لب زاده شده بودی ستمگر :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» موجود مزاحم درونش که می گوید: همین است. :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» دست در حلقه ی آن زلف دو تا نتوان کرد. :: ۱۳٩٠/٧/٩
» نخواب میم.نخواب دختر :: ۱۳٩٠/٧/۸
» لعــ ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــــنت :: ۱۳٩٠/٧/۸
» آن ,مان, نباران (؟) :: ۱۳٩٠/٧/٧
» میم ترسناک میشود باز هم :: ۱۳٩٠/٧/٥
» ساعتِ گه :: ۱۳٩٠/٧/٤
» تغییر :: ۱۳٩٠/٧/۳
» بازگشتِ میم :: ۱۳٩٠/٧/٢
» بیا به هوای خونه بیا :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» ساعت 9 ساعت خوبِ میم :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» روزی در پهنه ی زمین می گردیم و روز بعد مرده و رفته ایم * :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» سگ خور :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» صِِفر :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» 1-2-3 صدا میاد؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» با پای از ره مانده در این دشت تب دار * :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» چه بگویم؟ترجمان چه باشم؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» واسه من که پنجره یه آرزوی مبهم بود. :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» اتاقِ میم تمیز است. :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» نَدارَد :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» . :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» میم تشکر می کند از مخاطبان پست قبل که مخاطب بودند. :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» به دامن این آسمان خدا یک ستاره ندارم :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» تو..تـــ و اشتباه منی :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» من قتل های اخیر زنجیره ای توام :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» میم ِ مقدس :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ببند (مثلا) :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» دی دی (شما نمی دانید/میم میداند اما) :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» می خواهم رنگ ات کنم /پیدا شو :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» ای ایران ای مرز پـر گــــه ــــــهر :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» نمک در نمکدان شوری ندارد ..دل من طاقت دوری ندارد :: ۱۳٩٠/٦/٩
» شیوه ی نوشین لبان خدا ..خدا..خدایــــ ـــا :: ۱۳٩٠/٦/٩
» چراغ نزن لعنتی :: ۱۳٩٠/٦/۸
» علی ای که من میشناسم این نبود دادا :: ۱۳٩٠/٦/٧
» بشاش در هر آنچه که تو نیست * :: ۱۳٩٠/٦/٦
» سگ نویس :: ۱۳٩٠/٦/٥
» میزنم زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره :: ۱۳٩٠/٦/٥
» خوابنما :: ۱۳٩٠/٦/٤
» پشت این ÷نجره ها داره بارون میباره :: ۱۳٩٠/٦/۳
» آشفته مباش :: ۱۳٩٠/٦/۳
» چه میــ ـــ ـــدانم .. :: ۱۳٩٠/٦/٢
» وای که این واژه ها لالند در پیش تو :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» صدات نمیاد آهای :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» روز مهم میم :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» موزیک پیشنهادی میم جر می هدتان :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» آخ که دیگه فرنگیس عشق تو داغونم کرد :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» در دیده ی من اندر آ ..وز چشم من بنگر مرآ :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» میم می داند :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» دریده ام نگاه را.. :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» خفه :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» نخند میم نخند احمق :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» عقب..عقب..آها خوبه ...نیا دیگه :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» عربده های خفه خوان گرفته ی میم. :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» میم همین الان نیاز به یک فیلسوف دارد.یک فیلسوف انسان :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» تو سیگارو خاموش کن تا بگم چطور میشه با گریه هم دود شد :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» دریاهاش سبـــــز سبــ ـــز :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» یه روزی مرغ تو هم تخـــم طلا میکنه برات :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» میم را می گویم :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» نه کونـ ــ ـیــ که هم کشم یا خود را کُشم. :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» میم نا امید است یعـــ ـنی؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» سر کاری دائم دست ازش بردار. :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» تف :: ۱۳٩٠/٥/٩
» میم زود زود بزرگ شد یادتان هست؟ :: ۱۳٩٠/٥/۸
» . :: ۱۳٩٠/٥/٧
» روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد :: ۱۳٩٠/٥/٧
» میم کم مینویسد :: ۱۳٩٠/٥/٦
» عنی :: ۱۳٩٠/٥/٦
» سخت نگیر.کـ ــ ـون لق اشان :: ۱۳٩٠/٥/٤
» بخوان شهرام ناظری جان ـ میم بخوان :: ۱۳٩٠/٥/۳
» تخمی :: ۱۳٩٠/٥/٢
» آن چیزی که بال داشت قدیم ها در ذهن میم :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ال رنمتحکعهخم :: ۱۳٩٠/٥/۱
» کار نیمه تمام رید همین الان به میم.اه :: ۱۳٩٠/٥/۱
» میم فانتزی نیست بس که و می ترسد در مدام هایش :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» رنگ قضیه کاکائو طعم قضیه کاکائو :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» چه کسی بود صدا کرد؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» چه می داند میم/لنگ در هوا ست شاید :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» میم سریع می نویسد از دنیای مفنگی اش(!) :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» قانون های هرزه ی انسانی به نام میم :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» خب بگذارید باشد :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» چیزی شبیه جیش :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» کِرم ِ دیوانه ی ذهن‌ِ احمق میم :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» گه نوشت 2 :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» میم جان نترس :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» برو زاری نکن/تو بی تابی نکن/هه هه هه هه هه :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» میم گم خواهد شد. :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» دل شکسته ام میگی که باش/از زندگی خسته ام میگی که باش :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» :-| :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» ماسیده های همیشگی.بله :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله ای می زند جرس :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» ۱۳٩٠/٤/٩ :: ۱۳٩٠/٤/٩
» زهی عشق که ما راست خدایا یا همچین چیزهایی :: ۱۳٩٠/٤/۸
» اسمایل پیلیز :: ۱۳٩٠/٤/٧
» عادت های معمول یا چیزهای عن مال شده. :: ۱۳٩٠/٤/٦
» ..وقتی دو قرون نداشت گه خورد بچه کاشت :: ۱۳٩٠/٤/٥
» سماع کودکانه و بهانه..بهانه..بهانه :: ۱۳٩٠/٤/٤
» یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم(کـِ ـیف هم داد) :: ۱۳٩٠/٤/۳
» بولد نوشت های میم :: ۱۳٩٠/٤/۳
» ای کاش یه پرنده ای یه فرشته یه ماهی ای منو ببره به یک جایی یه فکری یا یه مسیری :: ۱۳٩٠/٤/۱
» لزج از انزجار است زمانه ی جاری. :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» بی تو مـ ِ حتی با خُم غریبُم :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» تقدیم به میم و مورچه پردار ذهن اش. :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» خود سانسوری های شبانه ی میم :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» میمی !که همچنان از سوم شخص نوشتن تنفر دارد داستان میبافد :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» ماه آسمان میم اینها می رود امشب . :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» فریبت می دهد بر آسمان/این سرخی بعد سحرگه نیست :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» لطفا بانو بخواند :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» کاتش اندر گنه آدم و حوا فکنم..حافظا :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» تمام اون چیزایی که یه روزی می خواستم شاید جای دیگه ست مال کس دیگه ست :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» وای که من سیم ـ بی چاره ی باندم :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» اما تفنگم توش یه فشنگه وقتی که میزنم اینجور صدا میده:بنـــگ :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» خدای میم زیادی ظالم است.شما را نمی دانم. :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» بله.همان هایی که هیچ بعد شخصیتی ای نخواهند داشت. :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» دینگ دینگ دینگ :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» دنیای عن میم . :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» حالا بزرگتر میشی و میبینی زندگی چطور آدمو خم می کنه دایی سخت نگیر/ :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» میم زیادی عصبی ست :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» موزیک های رادیو تهران شبیه عقاید میم است.خیلی ها :: ۱۳٩٠/۳/٩
» ۱۳٩٠/۳/۸ :: ۱۳٩٠/۳/۸
» وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا :: ۱۳٩٠/۳/۸
» چیزی همانند عن :: ۱۳٩٠/۳/٧
» :| :: ۱۳٩٠/۳/٤
» میم مثل میم :: ۱۳٩٠/۳/٢
» در اینجا رقص میمیرد در اینجا ساز می سوزد در اینجا عشق رسوایی ست. :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» میم به کسی احتیاج دارد این روزها .این روزهایی که کم است. :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» شبانه ی میم :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست. :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» ۱۳٩٠/٢/٢۱ :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» ۱۳٩٠/٢/٢٠ :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» ۱۳٩٠/٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» میم اصلا بی ادب است می خواهید چکارش کنید خب؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» ۱۳٩٠/٢/۱٦ :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» ۱۳٩٠/٢/۱۳ :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» ۱۳٩٠/٢/۱۳ :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» ۱۳٩٠/٢/۱۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» چه مرگته ؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ۱۳٩٠/٢/٩ :: ۱۳٩٠/٢/٩
» میم دوست دارد متنفر باشد اما نمی تواند انگار :: ۱۳٩٠/٢/٦
» ای اشک من خیز و پرده مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دیده مگیر :: ۱۳٩٠/٢/٥
» میم امروز فیلمی دید که نام شخصیت اصلی اش لئوناردو بود. :: ۱۳٩٠/٢/٤
» سراسر گل و جانور (نوعی قالی ست البته) :: ۱۳٩٠/٢/۳
» او هم امروز بی حوصله بود ولی :) زد . میم را می گویم :: ۱۳٩٠/٢/٢
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱
» میم یکی از دوستانش را جور دیگری دوست دارد :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» کسی چه می فهمد این شبی که می گذرد اسمش شب نیست.هان؟ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» به گردابی فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» http://www.xat.ir/download.php?img=1984 :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» سینما رویا کجاست پپسی سردش کو؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» ۱۳٩٠/۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» میم نقاشی می کشد و اسمش را به راحتی می گذارد: گه :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» میم میگوید از پدر ننویس من می نویسم اما :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» میم با تلفن صحبت می کند و متن را مینویسد که رید :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» میم از اینکه اینجا تنها اسپم ها کامنت می گذارند گه بالا می آورد. :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱/۱٧ :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» عن نامه :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» دستت به من نزن از دستت عاجزم..مانده ست همه ی کارهای زشتت تو حافظه ام :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» ۱۳٩٠/۱/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» ۱۳٩٠/۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» از آنهایی که این ساعت پست میگذارند در وبلاگشان بدم می آید.حتی اگر میم باشد :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱/۸
» ۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» ۱۳٩٠/۱/۳ :: ۱۳٩٠/۱/۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» از همین هایی که همه میگن. :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» سگ.پدرسگ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» من همونم.همون :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠