تقدیم به میم و مورچه پردار ذهن اش.

هم اکنون که میم می نویسد از حمام آمده است  و تمیز خواهد نوشت.

تمیز نوشت ها ، نوشته های گهی هستند پس میم ترجیح میدهد

همانگونه که مینوشت بنویسد...جایی فریدا کالو گفته بود : هیچ چیز سیاه

نیست ، قطعا هیچ چیز. اما میم گمان نمیکند .نه اینکه او مثلا خیلی بدبین

است و می خواهد بگوید فلان ..ولی خب گمان نمی کند دنیایی باشد و

سیاهی نداشته باشد هر چه باشد جایی که در آن زندگی می کنید پر است

از سیاست و این خود سیاه است و خود کثافت که از هر آدم کوچک عامش تا

آن مفت خورـ کله گنده ی بزرگش می چکد.

میم گمان می کند عده ای دارند به فا--ک می روند زیرا اینجا برایشان چیزی

فرای خفقان و گه است ..بله میم همان هایی را میگوید که مورچه پرداری در

ذهنشان چرخ میزند و محاکمه اشان می کند ..کسانی مثل میم.

   + میم - ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٩