میم می داند

میم  می نویسددر حالیکه عن اش به زودی در خواهد آمد

می داند راه گه اشتباهی را میرود

می داند قدرت نه گفتن ندارد

می داند آدم گهی ست که تنها فکـــــــــــر می کند کار خوبی دارد انجام میدهد

می داند کار خوبی انجام نمی دهد راستش

قدرتش را ندارد بگوید نه/نمی خواهم/نیستم/مردم/گه یا هر چیز دیگری

اعتماد بهنفسی که کسی به میم هدیه اش نمیدهد.

ف مثل ف...ا...ک

   + میم - ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٦