سگی

سگ نویس

میم باید جدی باشد

باید بس کند مسخره بازی هایش را اینطوری نمی شود ادامه داد

اینطوری نمیشود  زندگی کرد.باید بلد شود حرف بزند

باید بلـــــــــــــــــــــد شود می فهمید؟

میم روحش جر خورده است.کسی نمی تواند آن را بهم بچسباند؟

میم داشته هایش هنوز هستند اما به جد می تواند بگوید هیچ لذتی وارد زندگی 

او نکردند.میم میم میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دلم می خفتواهد پاره ات کنم دختد دلم می خواهد جرت بدهم و به تو بگویم

که یک حیوان عوض هستی.تو تو تو میم تو را می گویم کثافت.

تویی که تنها فکر می کنی کارهایت خوب است/شیک است/با حال است/

گــــ‌ــ‌ ـــ ـــه

   + میم ; ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٥
comment نظرات ()