عن نامه

 

 

م.و رو آپ کردم. دوست هم داشتمش.میم هم دوست داشت

اما حذفش کردم پست جدید را.

چون بلاگفا میریند به اعصاب آدمها.

بدبختی اینجاست که ما دوست نداریم الکی سرگرم باشیم

روزهای کثافتمان را کثافت تر به پایان برسانیم.

دوست نداریم خب.

باید چه گهی میل کرد برای اینکه از یک گه بزرگتر نجات پیدا

کرد؟

کرد.کرد.کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید