میم امروز فیلمی دید که نام شخصیت اصلی اش لئوناردو بود.

مردم این شهر مرده اند.مردمی که تو سری خوردن عادتشان شده.

دروغ و کثافت کاری و دزدی جزیی از زنگی اشان را تشکیل می دهد.

که اگر نباشد انگار چیزی کم است.خرید می کنند و می دزدنند ازشان.

کار می کند و می دزدند و بعد برای نان شب اشان تصمیم می گیرند و

عدالت الهی را برقرار می کنند و یارانه اشان را به حساب می ریزند و

پول نان خوب به آنها می دهند حرام زاده ها.

بله این مردم مرده اند که پای چشمهایشان 2 بند ـ انگشت گود افتاده.

فکر می کنند مدام و مغزشان یاری اشان نمی کند و سیگار چس دود می کنند هی.

 

چیزهایی در این شهر خیلی زیادی ست.

بله همان چیزهایی که باید بالا آوردشان حتما.

 

امضا-میم

/ 0 نظر / 5 بازدید