بدانی

اگر دایی برود ,هیچ وقت نمیبخشمت.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد

وقتی که ... وقتی که قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود، وقتی نمیتوانیم‌ اشک هایمان ‌را پشت‌ پلك‌هایمان‌ مخفی كنیم‌ و بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشكند ... وقتی طاقتمان تمام‌ میشودو تحمل مان‌ هیچ ... آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا میكنیم و تو را میخوانیم ... آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را آه‌ میكشیم تو را گریه ‌میكنیم ... و تو را نفس میكشیم ... وقتی تو جواب ‌میدهی،دانه ‌دانه‌ اشکهایمان ‌را پاك‌ میكنی ... و یكی یكی غصه‌ها را از دلمان ‌برمیداری ... گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هایمان‌ را باز میكنی و دل شكسته‌مان‌ را بند میزنی ...سنگینی ها را برمیداری و جایش‌ سبکی میگذاری و راحتی ... بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی میدهی و بیشتر از حجم لب‌هایمان، لبخند ... خواب‌هایمان‌ را تعبیر میكنی،و دعاهایمان‌ را مستجاب ... قهرها را آشتی میدهی و سخت‌ها را آسان تلخ‌ها را شیرین میكنیو دردها را درمان وآن هنگامست که پرواز را یادمان می دهی