همین یک بار ِ واقعی . قول .

 

همه چیز کمی گند و گه شد .

میم این طور باید باشد که کمی بیهوده نگران است اما در هر حال موضوع

بسیار مهمی است و خیلی غلط کرد که این کار را کرد.

خلاصه فکرش درگیر است و تا موعد مقرر آرام ندارد . قرار ندارد .

 

-بیاید بگوید اشتباه بوده, تو ببخش /میبخشی؟ یا نه ..بیاید بگوید از بی عقلی

و خل خل بازی بوده تو می بخشی؟/ بیاید بگوید اولین و آخرین بار بوده چه؟

تو میبخشی؟ .. خواهشا ببخش.خواهشا.

/ 0 نظر / 31 بازدید