میم اصلا بی ادب است می خواهید چکارش کنید خب؟

این چیزی که من میبینم عین حقیقت است.

٩ دقیقه ی پیش..

٩ دقیقه کم است .کوتاه است.خوب است اصلا.

٩ عدد مهربانی ست .بی خیال.چرند می گویم من.

کاش میشد اجباری نبود برای انجام کارها.برای این روزمرگی مزخرف که

خودش گند است و یک سری قواعد گه ترش می کند.عن ترش می کند

تهوع آور تر و هر فحش کثیف دیگری می کندش.

دوست دارم زبان نخوانم.مجبور نباشم به خواندش برای ورود به

جایی که حق من است برای یادگیری..برای آموختن همین زبان کوفتی

یا هر درس خوب یا بد ـ دیگری.

دوست داشتم چای می خوردم و پولکی و فکر نمی کردم به روز ـ بعد نیامده ی

تکراری لجن آشغال ـ گه.

/ 0 نظر / 5 بازدید