جهان واقعی را ببین.

 

 

میم به خودش گفته بود دیگر هیچ وقت یک کارهایی را نمیکند.

اما نمی داند چرا چیزهایی را جذب میکند که نباید.

و فردا آیین زندگی امتحان دارد و حس های خوبی هم ندارد .

که نور پردازی هم در انتظارش است و این حالش را بدتر میکند.

نمی داند روزهای خوبی ..یا بهتر بگوید بهتری وجود دارد یا نه.اما

همین هم خوب است.همین که حالا کمی فاصله گرفته از چیزی که 

نمیخواست باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
روشنا

چه قدر به اسمت که چی می تونه باشه فکر کردم! تو می تونی! خصوصا این امتاحان آیین زندگیه رو. اون چیزی می شی که خودت خواسته ی... برو جلو بازم خیلی وخ هس.