نخند میم نخند احمق

فیلم آشغال میدید میم.از اینهایی که می خواهند مفهوم را تا بیخ در پاچه اتان

فرو کنند..

آدامس بد مزه می جود و فکر می کند .امروز در حالیکه می خندید و خوشحال بود

ناگهان خنده اش را قورت داد چون می دانست ماندنی نیست.

ذهن چیز گهی ست که همیشه فاتح است..یعنی ممکن است که باشد

میم دقیقا نمی داند.می دانید اینکه روزهایش را به گه می کشاند خرسند نیست

اینکه بگوید نه و در دلش حرف واقعی اش بماند عق اش میگیرد.

موزیک بلاگ فرفره را گوش میدهد که برایش خوب است آن هم کنار پنجره

بی کلام زیاد دوست ندارد اما گاها گوش می دهد.

میم آدم است چه می دانم آشغال که نیست دور اندازیمش یعنی اگر آدم 

نبود دور انداختنی بود هر چند که آدمها دور ریزشان بیشتر از کثافات است

کسی سوت میزند و احتمالا میم را دارد از پنجره می بیند که به جهنم 

خیلی مهم نیست .ما دو چشم داریم با زاویه دید 130-140 ...

این را یکبار دیگر هم گفته بودم

میم ناراضی ست راستش را بخواهید.دلش می خواهد بگوید 

می خواهم ...اااام نمی دانم ولش کنید.

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرفره

با این پست میم نا خوداگاه یاد نمایشنامه اخر بازی، بکت افتادم نمیدونم چرا:) میم بیخیاااااااااااااااااال