سکون کثیف سالها .

 

 

میم دلش میخواهد انقدر صدای موسیقی در گوشهایش زیاد باشد که دیگر

هیچ چیز نشوند .

به شدت دیگر حوصله ندارد مسخره بازی ببیند .خل شد .خل.

میم اگر ماتحتش را داشتی ,میرفتی .میرفتی یه گوشه ای میمردی برای

خودت یا زندگیت را میساختی .

/ 0 نظر / 18 بازدید