دیوانه نه خُل.خُل.

 

 

بزرگداشت فرهاد ..باغ فردوس و میم نمیتواند برود.

و به درک که باید مثل سگ بشیند پاسپارتو کند.به درک.

دارد زیاده روی میکند.

نمی دانم.

دیوانه شده ام.

حوصله ندارم.

و دارم کارهایی را الکی انجام می دهم.

لعنتی.

/ 5 نظر / 6 بازدید