سحر ندارد این شب تار.

 

میم هیچ گاه نخواه چیزی که در تو نیست را بیهوده بسازی.

میدانی که ساختنش هم کاری را از پیش نمی بَرَد.

با این توصیفات چیزی مهم نیست.هیچ چیز مهم نیست..

 

-باید کارتن کتاب ها را بگردم.دلم برای آن سه جلد محبوبم تنگ شده است

بینهایت.میخواهم باز هم بارها ببینم اش/ببینیم- اش.من و میم.

این را.

*

 

/ 1 نظر / 5 بازدید