رخوت .

 

 

درست نیست که آدم بخاطر همیشه راضی نگه داشتن دیگران از خودش 

مجبور باشد جواب فلانی را بدهد به دیدن بهمانی برود .این کار را کند

آن کار را نکند. 

گور بابایش هم کرده . به جهنم بگذار همه از یکدیگر ناراحت شوند و بمیرند

میم حوصله ندارد باز در این ماه های عن امتحان هی با تلگرام کوفتی

شماره سوال ها را بگویی و میم برود بگوید فلان میشود جوابش

بابا ولم کنید. میم هیچ گهی نیست .خودش هم درس نخوانده 

بکشید بیرون ..پایان نامه اش هم مانده .دست از سرش بردارید.

حوصله ندارد . حتی حوصله ی شنیدن این را هم ندارد که دوست 

دختر فلانی از فرانسه آمده است ایران و پایان تابستان برمیگردد

آنوقت من و تو مثل خر مانده در گل یک روز هم نمیتوانیم همدیگر 

را ببینیم که بفهمیم چه جور عن هایی هستیم .

به درک .. میم دوباره زده است آن کانال و حتی فعل و فاعل ها را

هم جا به جا مینویسد .به جهنم . به کسی چه ربطی دارد من دارم

چه گهی میخوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررررررررررررررررر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

/ 2 نظر / 25 بازدید
عسل

میم آروم باش[لبخند]

عسل

خوشالم که هستی و مینویسی میم عزیز[قلب]