میم دارد جر می خورد . دلش می خواهد اخبار سیاسی گوش ندهد و

نخواند و نبیند .می رینند این سیاستمداران ـ کثیف به روح آدم

میم بدش نمی آمد از سیاست اما چند سالی میشود که می خواهد تمامشان

را عق بزند و بالا بیاورد.گه خور های عوضی زندگی امان را ریده اند

و به راحتی زندگی ـ لجن اشان را می کنند که امیدوارم تا بیخ فرو رود

بهشان.میم حوصله ی گفتن چنین حرفهایی را هم ندارد حتی.

بیخیالشان می شود.احتمالا او این روزها حوصله اش زیادی سر برود

جوری که نشود پیدایش کرد.سر ـ حوصله ی میم را می گویم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید