هه..میم رفت سمنان و برگشت که خیلی راه مزخرفی دارد.

م.و را دید و کامنتش را.

بعد فکر کرد به اینکه از آدمهای مرموز خوشش می آید

بله.از آنهایی که می آیند و تو باید کشفشان کنی.

او چند بار این تجربه را داشته و تنها در یک موردش لذت بخش بوده

برای میم کشف کردن آدمها.آنهایی که کمی خاص تر هستند ولی نمی دانند

می دانید برای میم مهم نیست که تا چه حد آدمها معمولی هستند یا عادی

رفتار می کنند اما برای او مهم است که طرز فکرشان همه گی کپی پِیست ـ

یکدیگر نباشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید