سگ.پدرسگ

کثافتها.

آی گه ها ما خودمون بلدیم اطرافمون رو ببینیم دست کثافتتون رو

از رو سرمون بردارید.بوی گه لجن شما همه ی دنیا رو پر کرده.

اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلربببببببببببببببببببغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید