این چراغ ها نور دارند.

 

اصلا شما تصور کنید تقصیر جورجو آگامبن بود.

تقصیر او بود اصلا که میم امروز شنید : دغدغه های ما امروزه چیست

اینکه معاصر هم وزن مدرن نیست.

می دانید آن زمانی که میفهمید دغدغه هایتان به اندازه ی پشه های

دستشویی های سر راهی هم ازرش نداشته

آن وقت است که باید بروید سرتان را بگذارید یک گوشه ای و در کمال آرامش

بمیرید.که انگار در یک فضای تهی فرو رفته باشید.

تهی /تهی /تهی

و بعد میم فکر کرد و به این نتیجه رسید که:

 

راستش دغدغه های ما هیچ چیز نیستند .چون ما خودمان هیچ چیز نیستیم.

ما هویت نداریم.نه متصل شده ایم به گذشته و نه متصل خواهیم شد به آینده.

میم هم نسل های خودش را می گوید.

راستش اصلا هم قصد ندارد ماجرا را بغرنج جلوه دهد .

اما خودمان /آیینه هایی هستیم که فرد درونش بهمان پاسخ می دهد :

شما در یک فضای مجازی معلق هستید.دست و پا بزنید.


/ 0 نظر / 4 بازدید