یک انسان واقعی .

 

 

میم میداند ناراحت میشوی و به روی خودت نمی آوری .

چون تو یک انسان واقعی هست /.

میدانم با شنیدن هر حرفی دلت زخم میشود چون خودت چنین آدمی نبودی

و نمیخواستی چنین روزهایی را ببینی/.

میم میداند چون تو دوسن داشتی حالا که هیچ چیز نیست یک چیزهای ساده تری

جایش را بگیرد .بمیرم برای دلت . کاش من را میتوانستی ببخشی جای

همه چیز .میم میداند .میداند این حق تو نبود .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید