گوشی را بزند منفجر کند .

بزند آنقدر توی دیوار که خاکشیر شود .

انقدر بزندش زیر پاهایش بپرد رویش که چراغ آبی رنگ گه اش برای همیشه

خاموش شود . گوشی گه را بزند خرد کند .تکه تکه اش کند .

/ 1 نظر / 18 بازدید