پ.ن

میم انقدر شلغم /کلد استاپ/شیر و عسل گه مزه/کلد استاپ/شلغم/

سوپ/کلد استاپ/شلغم خورده است در این 5 روز که دلش می خواست جر

بخورد فقط تا همین چند ساعت ِ پیش که معجزه ای چیزی شد به یکباره و

میم خوب شد و بازگشت پیروزمندانه انجام داد و پتوهایش را جمع کرد آمد

اتاقش و چشمش افتاد به کتاب رازهای کنوت هامسون که گذاشته بودش

کنار پنجره و نم کشیده بود کتاب که برف آمده بود/باران آمده بود و کتاب

به کثافت کشیده شده بود/.

میم برود دیگر.

/ 2 نظر / 4 بازدید
دلارامي

خودت فهميدي چي نوشتي[سوال][سوال][سوال]

دلارامي

چي ديدم [تعجب][تعجب][تعجب] متولد 24/11/69 هستي ؟؟؟! دوباره چي ديدم[تعجب][تعجب][تعجب] مادربزرگت چند روز پيش فوت كرده ؟؟؟! احتمالا "ميم" ، "دلارامي" نيست؟؟؟