و امروز که برایمان خوب بود.

شین و خانواده اش که اینجا اومده بودن.

و شب و ذرت فلفلی.

همه چیز اون چیزی بود که تصورش را می کردیم.

میم امشب یعنی الان دلش به حال خودش سوخت

که اتفاقی نداشته در زندگی اش برای افتادن این چند سال.

امروز نری تو آزمون رد نشده بود و قبول حتی و نسی هم که

شین برایش اتفاق خوب بود.

میم زیادی تنها موند.زیادی

/ 0 نظر / 3 بازدید