جمهوری.


نقطه جان..

میم امروز تو را برای اولین بار دید.

نقطه بودی.واقعا بودی .

و خنده را روی لبهای میم آوردی/وقتی به دست هایت فکر میکند/

به پاهایت و آن جوراب آبی کوچک که قرار است روزی پایت کنی.

آرام بخوابی یا شیطنت کنی/.

صدایت را می خواهد."میم را میگویم."/

که مطمئنا بهترین موسیقی جهان است..

نقطه جان باید میم کم کم برود/اینجا خیلی سرد است و دستهایش

توان تایپ کردن ندارد.

سرما میدانی چیست؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
روناک

نقطه ها منو غمگین میکنن ! ولی خوبی ِ نقطه جان اینه که میم ُ خوشحال میکنه،بقیهَ ش مهم نیست!

ز ی →

زی: سلام نقطه جان

ز ی →

آن جوراب‌های آبی یعنی نقطه به احتمال زیاد پسر است! که صدایش بهترین موسیقی جهان است!