میم زیادی عصبی ست

میدانید که زندگی کردن در این مملکت ـ غارتگر ـ کثیف ماتحت می خواهد

اینکه هر بار با شنیدن هر خبر دستگیری ..دزدی های تخمی از من در آری

محاربه..اعدام..اعدام اعدام پاره نشود و تعجب نکند که ریدم به این همه

عدالت آسمانی و ریدم به تمام هیکل تویی که تشریع را از آن کس ـ

دیگری می دانی و دختر مردم را سر ـ قبر پدرش می کشی و شب هم

راحت می خوابی بابت گه اضافی ای که خورده ای و فردا جایت در بهشت

است و هزاران حوری و فرشته می مالند تو را و انگور در حلق کثافتت

فرو می کنند .

بله این است زندگی کردن در مملکت اسلامی ریدمان .

پ.ن:شاه عباس با آنکه احترام زیادی برای تمام دوره های حکومتت

و خودت قائل بودم و هستم اما ریدم در آن ریشت که تو کردی هر چه

که امروز دارد در حلق ما زور چپان میشود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
بانو

خیلی پست ِ خوبی بود ... خیلی .... :|