خر بازی ِ امروز ِ میم (ع)

میم الاغ بود در آن ساعت یعنی؟اگر نبود برای چه سوار ماشین آن مردک گه

شد؟ میم نمی داند واقعا چرا؟ و چه شانسی آورد که یارو تنها خواسته بود 

خود چسی ای چیزی کند و میم چقدر شانس آورد /خدای ظالم میم ممنون 

اوه دارد می ترسد وقتی فکر می کند چه گهی خورده و چه شانسی اورده

که بلایی سرش نیامد .اوه /بیخیال خوب است که تمام شد و رفت.

اصلا می دانید امروز روزعجیبی بود میم با زن همسایه دعوا کرد و گفت:

مگر طویله است آپارتمان که در را باز می گذاری و میروی و بعد 

رفت امتحان داد و سگ دنبالشان کرد هنگام برگشت.

بعد برف آمد آی برف آمد و میم و دوستش یخ زدند و سگِ هم آنجا بود و

نمی رفت.ای وای ،ای وای.

/ 0 نظر / 5 بازدید