یک روز/درست یک روز تمام

میم که امروزمی دانست ساعت از 4 به بعد زود می گذرد و گذشت

خسته است و میرود بخوابد شاید .

خوب پیش میرود همه چیز همان طور که میم خواست , خواست و شد.

اضافاتی که میم از به پایان رسیدنش امیدوار است

نمی داند دارد چه می گوید/چرند می گوید تقریبا/خواب آلود است .

میم شب بخیر می گوید و می گذارد میرود.

/ 0 نظر / 4 بازدید