موجود مزاحم درونش که می گوید: همین است.

میم امروز این را کشید.کیفیتش خوب نیست اما میگذارد اینجا که یادش نرود

می دانید چه شد که کشید؟ داشت فکر می کرد به سرگرمی و بعد یاد آن طرحش

افتاد که گذاشته بود فیس بوک .به آن زنی که کشیده بود به گردنش که با استقبال

رو به رو شده بود.بعلللــ‌ــ‌ ـــ‌ه.

هر چه دارد فکر می کند که امروز چه کسی چه حرف خوبی زد که میم خواست

بنویسدش اینجا یادش نمی آید...آها رویا در بلاگش نوشته بود چیزی رو که نداری

می خواهی اش و وقتی داری دیگه نمی خواهی و راست می گفت و میم خوشش

آمد چون جامع بود.

از اینها که بگذریم میم باید بگوید: آاااای ملت هر چقدر هم که بزنید دهن میم را

سرویس کنید او باز هم بازسازی می کند خودش را بر اساس این جمله:

-ذهن همیشه فاتح است- بله ممکن است چند روزی چس ناله کند و هوار

بزند که کثافت اید چقدر اما بعدش خوشحالی ِ مزخرفی میدود در وجودش

که تغییرش میدهد.

میم تکثیر میشود :) تغییر میدهد .قوووول میدهد.قول

/ 0 نظر / 5 بازدید