کسی چه می فهمد این شبی که می گذرد اسمش شب نیست.هان؟

 

خیلی بد است وقتی شما حتی حوصله ی خودتا ن را هم نداشته باشید

"قبل از هرچیز باید بگم نو.شته های این وبلاگ عیناً نوشته های یک آدم

پژمرده و داغون میباشد و به طرز وحشتناکی خسته کننده اند."

.. حوصله ی وجود خودتان را .از اینکه این مدلی باشید.

مثل کپک زندگی کنید. مثل یک گه بزرگ.

من نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخوام

میم حوصله ی مادرش را نداشت بس که حیوان است  میم

اما دست خودش نبود.

 هر خر دیگری هم اگر جای او بود همین رفتار را داشت.

رفتار حیوانی.  میم دارد جر می خورد این روزها. جر ـ واقعی

کسی چه می فهمد. از او حال و احوالش را تلفنی می پرسند

چون او خانه ی هیچ ننه قمری نمیرود. کسی چه میفهمد آخر.

نهایتش این است که بگویند فلان چیز درست می شود ها و بعد

تو بگویی بله بله بله بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

و فقط همین را بگویی چون می دانی که داری زر می زنی.

میم بمیر خب؟ببند خب؟جر بخور خب؟گه خب؟

/ 0 نظر / 5 بازدید