شهر من بخند ... شهر من بخنــــــــــــد . *

 

 

دارد لذت میبرد.

یک لذت جنون آمیز . موسیقی گه لعنتی ست باز هم .

او میگوید.. موسیقی را میگویم . دارد میگوید یک عکاس ایرانی خوب 

در این دنیا وجود دارد که بشود گفت دارد کار خودش را بدون تقلید کردن 

از دایان آربوس و سیندی شرمن و ادوارد وستون و... انجام میدهد .؟

جواب خیر است .کسی وجود ندارد . به درک . تقلید کنیم تا پاره شویم

موسیقی یک چیز دیگر هم دارد میگوید که خیلی بد است .

میم سعی میکند هی آن را نشوندد و موسیقی آن را میکوبد در سرش

موسیقی در مورد خودش نمیپرسد که در مورد یک دیگری از میم

سوال میکند . میگوید : تو واقعا دوستش داری ؟

 

و میم نمیداند دارد تظاهر میکند یا باید همین الان موسیقی را قطع

کند زیرا که خیلی چیزها را میداند و خیلی چیزهای دیگر را خیر.

 

×پالت / آلبوم شهر من بخند .

/ 0 نظر / 21 بازدید