سخت نگیر.کـ ــ ـون لق اشان

هی..

چه می دانم.

حس های گه لعنتی که هستند.

میم خسته شده است بس که می ترسد.

انگار اگر ترس هایش در مدام هایش نباشند روزش شب نخواهد شد.

جمعه امتحان دارد و درس نمی خواند که امتحان مهمی نیست یعنی صد سال

نمی خواهم که باشد.کون لق همه اشان.همه ی دست اندر کاران حمال را می گویم

 

که ترسهای امروزم را باید جوابگو باشند حرام زاده ها .

میم میــــــــــــــــم جان بیخیال.سخت نگیر خب

/ 0 نظر / 5 بازدید