ساعت 9 ساعت خوبِ میم

میم باید سعی کند روشی را بپیچاند.نمی تواند فردا با او برود بیرون .

نه اینکه دوست نداشته باشد ها نه تقریبا وقتش را ندارد.

میم میرود گرگان چهارشنبه و این خوب است .

می دانید میم دارد عوض میشود .بعــــله این را حس می کند .نمی دانم چند 

روزی ست که او دارد این موضوع را می فهمد اینکه نمی دانم چرا ولی دارد 

راحت تر رفتار میکند و این دیگر آزارش نمی دهد

سعی میکند حرف بزند و سعی میکند که حرفش بیاید یعنی.

مثل این می ماند که او وسط یک جمع که همه خنده اشان می آید

و هی می خندنند هی میخندند لبخند هم نمی تواند بزند.چیز گهی ست

دست خودش نیست اما.گمان می کنم موجود مزاحم درونش است.نمی دانم

روشی را پیچاند برای پنجشنبه ی هفته ی دیگر /.

/ 1 نظر / 5 بازدید