به تو بند نفسم

 

 

ارشد ارتباط تصویری قبول شدم .

جلسه ی دوم انصراف دادم و اومدم بیرون/.

مردک فکر کرده بود با یک مشت الاغ طرفه /.

4 نفر بودیم و دو نفر انصراف دادن همون روز تقریبا/.

صبر کنم تا تکمیل ظرفیت و از الان به خودم این هشدار رو بدم که قبول 

نمیشم /.

بیخودی نشستم تا ساعت یک بشه و اینترنت مجانی و کوفتی بشه/.

کاری هم باهاش ندارم /. 

بیشتر از هر چیزی دلم میخواد یه غذای خوشمزه بخورم /.

غذا رو هم الکی میخوام راستش /. من چیزی دلم نمیخواد .

 

 

-کاش اینجا منو یاد تو نمی نداخت /. خیلی بد کردی /. خیلی /من اون چیزی 

نبودم که تو میگفتی /تو دروغ میگفتی /مثل همیشه راحت و باور پذیر/.

فاک /.

/ 0 نظر / 60 بازدید