یکشنبه ساعت یک .

 

از اینکه بنشیند پشت در یک اتاق و استرس مضاعف داشته باشد بیزار 

است اما خب چاره ای هم نیست روز یکشنبه روز استرس مضاعف خواهد

بود .. از هفت صبحی که باید بنشینی و تا یک ظهر و از آن به بعد دو ساعتی 

دیگر تا رهایی پیدا کنی.

میم آرزو کن.

میم آرزو میکند .. آرزوهای خوب برای یکشنبه .

خدایا هوای او را داشته باش.همه جوره هم.

 

_اگر میتوانستم راه حلی پیدا میکردم برای سریع ترگذراندن ساعتهای روز 

یکشنبه.. 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید