یک شانزدهم.

 

 

میم شاید هم همین قدر کافی باشد.

میم بگذار رد شوند/بگذار بروند که آسوده خاطر دوربینت را دست بگیری

که به آرامی در خیابان راه بروی که اخم نکنی هیچگاه /آنقدر متین و رها

باشی که آرامشت همه را دیوانه کند.که میم زندگی تو با یک شانزدهم ساخته

شد.تنها یک شانزدهم.

/ 0 نظر / 6 بازدید