مذهب چیز ـ بیهوده ایست برای سرگرم کردن انسانهای معمولی

دعا بخوانیم و برویم بهشت و نخوانیم کافر می شویم و سرب داغ و زهر مار

میریزند در حلقمان .

دین یک سیاست است برای دست انداختن انسانها.

میم دوست ندارد در مورد این چیزها حرف بزند اما وقتی گوشی کسی

در خیابان آهنگ گوش نواز ـ یک عربده کش نوحه خوان است میم می خواهد بالا

بیاوردشان و بعد با خود می گوید نوحه؟این وقت سال؟دیگه چـــرا؟

و جر می خورد از این سوالی که می پرسد از خودش.

بله.بله. بی تعادلی همین است که می خوانید

یعنی افرادی دم بزنند از دین و مذهب و سینه چاک شوند و عده ای نگاه کنند و اطاعت.

و این ها عین بی تعادلی ست. عین تظاهر و نهایت حماقت.

جهنم.

هر کس برای خودش زندگی می کند اما امان از اینهمه بوق و کرنا.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید